Author Details

Pavlova, Mariya, Department of Communication Networks and Telecommunication Systems, Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russian Federation